Skúšobný test

Rozhovor

Predstavenie, o práci, záujmoch, zážitkoch, skúsenostiach v letectve,  návrhoch, podnetoch  budúcich plánoch

Opis situácie k obrázku

Popíšte vlastnými slovami všetko čo vidíte na obrázku – popíšte situáciu z pohľadu pilota / fotografa, faktografické pozadie situácie, počasie na obrázku, atď.

Využite pri opise odbornú terminológie a vlastnú predstavivosť – môžete si vymyslieť aj vlastný príbeh.

Neexistujú nesprávne odpovede, toto cvičenie má za cieľ overiť vašu slovnú zásobu a schopnosť plynule rozprávať.

Opis situácie k nahrávke

Cvičenie obsahuje 8 krátkych nahrávok z letovej prevádzky a jednu dlhú. Vašou úlohou je po každej nahrávke prerozprávať/ zopakovať vypočuté informácie. Môžete požiadať o maximálne jedno opakované prehratie každej nahrávky. Poznámky si môžete robiť iba pri dlhej nahrávke.

Toto cvičenie má za cieľ overiť vašu schopnosť porozumieť a zopakovať vypočuté informácie.