Obsah kurzu

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) stanovila požiadavky na znalosť anglického jazyka (LPR) pre všetkých pilotov pôsobiacich na medzinárodných trasách a všetkých riadiacich letovej prevádzky, ktorí komunikujú so zahraničnými pilotmi. Tieto štandardy vyžadujú, aby piloti a riadiaci letovej prevádzky boli schopní komunikovať zdatne pomocou frazeológie ICAO aj jednoduchej angličtiny. 

120 hodín obsahu kurzu leteckej angličtiny, alebo slovenčiny


Gramatika

Slovosled, prehľad slovesných časov v činnom a trpnom rode, množné číslo podstatných mien, podmienkové vety, nepriama reč, spojky, častice, prechodníky, príčastia.


Slovná zásoba z oblasti

Rádiová komunikácia, meteorológia, predletová príprava, letové operácie, letiskové procedúry, letecká abeceda, bezpečnosť a núdzové situácie v letectve.


Počúvanie s porozumením

Monológy a dialógy v rámci leteckej komunikácie, komunikácia pri vzlete a pristávaní, komunikácia počas letu, riešenie núdzových situácii, hovoriaci rôznym prízvukom a výslovnosťou.

Opis leteckých situácií

Opis zobrazenej alebo predstavenej situácie s využitím predstavivosti a uplatnením všetkých naučených poznatkov gramatiky, slovnej zásoby, vetnej štruktúry.

Slovenský jazyk podľa požiadaviek ICAO

Úrovne ICAO

Slovenský jazyk môže byť použity v letectve len na území Sloveskej repupliky a pri vnútroštátnych letoch pri komunikácii pilotov s riadiacimi letovej prevádzky.

Nie všetky rádiové komunikačné situácie sú štandardizované a prevádzka môže priniesť mimoriadne situácie, keď sa popri štandardizovanej frazeológii ICAO použije aj všeobecná slovná zásoba. Normy ICAO o jazykovej spôsobilosti vyžadujú, aby piloti letúňov, helikoptér, vztlakových a vzducholodí, riadiaci letovej prevádzky a prevádzkovatelia leteckých staníc, ktorí preukážu odbornosť pod odbornou úrovňou (úroveň 6), boli formálne hodnotení v intervaloch v súlade s preukázanou odbornosťou jednotlivca.

ICAO odporúča interval šiestich rokov pre používateľov na rozšírenej úrovni (úroveň 5) a tri roky pre používateľov na operačnej úrovni 4.

ICAO skúška sa odporúča pre kvalifikovaných a skúsených odborníkov v oblasti letectva, letovej posádky a riadiacich letovej prevádzky. Naše testovacie centrum samozrejme víta všetkých ostatných zákazníkov z rôznych odborných oblastí v rámci letectva.

História ICAO

ICAO – Medzinárodná organizácia civilného letectva ( ICAO – Medzinárodná organizácia civilného letectva) – medzištátna medzinárodná organizácia, ktorá reguluje činnosti civilného letectva vrátane využívania vzdušného priestoru, bezpečnosti letov a organizácie leteckej dopravy.

Jazyková znalosť pilotov je bežne známa ako ICAO angličtina. Od 5. marca 2008 musí každý pilot alebo člen letovej posádky prichádzajúci do styku s medzinárodnou leteckou komunikáciou mať jazykovú spôsobilosť v súlade s predpismi ICAO, tzv. ICAO English. Okrem toho sa v nariadení Komisie č. 1178/2011 časť FCL – FCL.055 vyžaduje, aby sa držitelia preukazu spôsobilosti EASA zúčastnili hodnotenia jazykových znalostí na podobnom základe ako angličtina ICAO. Keďže ICAO prišla so štandardmi jazykovej spôsobilosti už v roku 2008, asi 3 roky predtým piloti EASA používajú ICAO jazyková spôsobilosť ako spoločný názov pre obe regulačné základne – EASA FCL.055 a ICAO Doc 9835.

Piloti letúnov, vrtuľníkov, lietadiel so zdvihovými motormi a vzducholodí, od ktorých sa vyžaduje používanie rádiotelefónu, nesmú uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií, pokiaľ nemajú vo svojom preukaze spôsobilosti doložku jazykovej spôsobilosti buď pre anglický jazyk, alebo pre jazyk používaný pri rádiovej komunikácii počas daného letu (slovenský jazyk pre vnútroštátnu komunikáciu v Sôlovenskej republike).

O ICAO LAB

Naše testovacie centrum LAB 009 LF TUKE (Language Assessment Body) bolo schválené Úradom civilného letectva Slovenskej republiky v súlade s ICAO Doc 9835 a Nariadením (ES) 1178/2011 FCL.055.

Naše skúšky sa uskutočňujú v slovenskom jazyku v súlade s EALTS (English for Aviation Language Testing System), čo je viacúrovňový testovací systém určený na hodnotenie jazykových znalostí riadiacich letovej prevádzky, posádok komerčných letov, rekreačných pilotov a všetkého ostatného personálu zapojeného do leteckej prevádzky.

Požiadavky na spôsobilosť

Požiadavky na test jazykovej spôsobilosti ICAO sa vzťahujú na všetky členské štáty ICAO.

Počas vášho hodnotenia by ste mali absolvovať priamy pohovor medzi vami a skúšajúcim. Pri rozhovore sa posúdzuje jazyková znalosť kandidáta v rámci celého radu úloh zahŕňajúcich osobnú komunikáciu, a tiež počúvanie nahrávok s porozumením a následným ústnym prejavom. Pohovor poskytuje uchádzačovi príležitosť preukázať svoju znalosť slovenského jazyka. Skúšajú dvaja certifikovaní skúšajúci, ktorí posudzujú jazykové znalosti kandidáta podľa kritérií obsiahnutých v ICAO Holistických deskriptoroch prevádzkových jazykových znalostí.

Na základe dosiahnutých výsledkov preskúšania je uchádzač ohodnotený na stupnici úrovní od 0 (neuspokojivý) do 6 (človek hovoriaci slovensky ako rodným jazykom). Prijateľná úroveň pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky (ATC) podľa požiadaviek ICAO je úroveň 4, úroveň 5 a úroveň 6.

Čo sa stane v deň preskúšania?

Uistite sa, že ste prišli na preskúšanie v LAB 009 LF TUKE aspoň tridsať minút skôr. Nezabudnite si so sebou priniesť cestovný pas alebo občiansky preukaz. Umožnite nášmu administrátorovi skontrolovať prihlášku a váš občiansky preukaz.

Vaše osobné veci musia byť ponechané mimo testovacej miestnosti. Majte na pamäti, že podľa ICAO Doc 9835 bude preskúšanie nahrávané za účelom bezpečnosti a kvality. Oznámte administrátorovi ak nie ste spokojní s akýmkoľvek postupom počas vašej prítomnosti v LAB 009 LF TUKE.

Výsledky testu nebudú k dispozícii v deň testovania!

Váš certifikát bude vytlačený a zaslaný na vašu dodaciu adresu do niekoľko dní od dátumu preskúšania.

Úroveň jazykovej zručnosti sa hodnotí podľa stupnice ICAO Language Proficiency Rating Scale. Každý výkon vo výslovnosti, štruktúre, slovnej zásobe, plynulosti, porozumení a interakcii sa hodnotí samostatne s pridelením príslušnej úrovne od 1 do 6.

Podľa predpisov ICAO Doc 9835 bude celková jazyková úroveň najnižšie z dosiahnutých úrovní jednotlivých výkonov.

Deskriptory ICAO

ICAO vyvinula kritériá, podľa ktorých bude vaša jazyková zručnosť posudzovaná podľa kritérií spracovaných v Doc. ICAO Doc 9835.

Deskriptory ICAO jazykových zručností nájdete kliknutím na tlačidlo nižšie.

Deskriptory