Deskriptory

Výslovnosť

Šesť úrovní popisov (deskriptorov) výslovnosti sa používa pre všetky úrovne pre rodených aj nerodilých hovoriacích. To znamená, že rodení hovoriaci angličtiny môžu preukázať znalosť základnej úrovne 2 ak je ich regionálny dialekt lokalizovaný tak, že mu ľudia mimo daného regiónu nerozumejú. Na druhej strane, hovoriaci, ktorých rečové vzorce jasne identifikujú ako nerodilých hovoriacich (majú takzvaný „prízvuk“), môžu preukázať odbornosť expertnej úrovne 6, pokiaľ to „takmer nikdy“nezasahuje do ľahkosti pochopenia.

Pre-operational 3

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené rodným jazykom alebo regionálnou variáciou a tie často narúšajú jednoduché porozumenie.

Prízvuk na úrovni 3 je taký silný, že sťažuje alebo znemožňuje pochopenie pre medzinárodné spoločenstvo používateľov leteckej rádiotelefónie. Treba poznamenať, že rodení hovoriaci alebo hovoriaci druhým jazykom môžu byť hodnotení na tejto úrovni v prípadoch, keď prevažuje regionálna rozmanitosť jazyka.

Operational 4

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené rodným jazykom alebo regionálnou variáciou, ale len niekedy narúšajú jednoduché porozumenie.

Hovoriací na úrovni 4 prejavujú výrazný prízvuk alebo lokalizovanú regionálnu rozmanitosť v testovanom jazyku. Zručný poslucháč potrebuje občas venovať veľkú pozornosť tomu, aby pochopil hovoroiaceho, alebo môže z času na čas niečo objasniť. Úroveň 4 určite nie je dokonalá odborná úroveň; je to minimálna úroveň odbornosti určená ako bezpečná pre komunikáciu riadenia letovej prevádzky. Aj keď nejde o expertnú úroveň, je dôležité mať na pamäti, že výslovnosť zohráva rozhodujúcu úlohu pri dorozumievani sa dvoma nerodilými hovoriacimi.

Extended 5

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú ovplyvnené rodným jazykom alebo regionálnou variáciou, zriedka narúšajú ľahké porozumenie.

Hovoriaci na úrovni 5 prejavujú výrazný prízvuk alebo lokalizovanú regionálnu rozmanitosť testovaného jazyka, ktorá však len zriedka komplikuje porozumenie. Reč je vždy jasná a zrozumiteľná, aj keď len príležitostne môže skúsený poslucháč potrebuje zvýšiť svoju pozornosť.

Expert 6

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú pravdepodobne ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnou variáciou, takmer nikdy nenarúšajú jednoduché porozumenie.

Odborník na úrovni 6 môže byť hovoriacim, ktorého testovaný jazyk je rodným jazykom so široko zrozumiteľným dialektom alebo môže byť veľmi zdatným hovoriacim v druhom jazyku, opäť so široko používaným alebo zrozumiteľným prízvukom a/alebo dialektom. Prízvuk alebo dialekt hovoriacich ich môže, ale nemusí identifikovať ako používateľov druhého cudzieho jazyka, ale vzory výslovnosti alebo akékoľvek ťažkosti alebo „chyby“ takmer nikdy nenarúšajú ľahkosť, s akou sa im rozumie. Odborníci, ktorí hovoria testovaným jazykom sú vo vyjadrovaní vždy jasní a zrozumiteľní.

Štruktúra

Relevantné gramatické štruktúry a vetné vzorce sú určené jazykovými funkciami zodpovedajúcimi danej úlohe. Používatelia sa môžu ako návod odvolať na komunikačné funkcie leteckého jazyka, na zoznam komunikačných úloh riadiaceho a na klasifikáciu základných a zložitých štruktúr, príloha B Doc. ICAO Doc 9835.

Špecialisti na výučbu jazykov vo všeobecnosti kategorizujú gramatické chyby do dvoch tried: „globálne“ a „miestne“. Globálne chyby sú tie, ktoré zasahujú do významu; lokálne chyby sú tie, ktoré nezasahujú do významu.

Pre-operational 3

Základné gramatické štruktúry a vetné vzorce spojené s predvídateľnými situáciami nie sú vždy dobre zvládnuté. Chyby často zasahujú do významu.

Slabé ovládanie základných gramatických štruktúr na úrovni 3 obmedzuje dostupný rozsah vyjadrovania alebo spôsobí chyby, ktoré by mohli viesť k nedorozumeniam.

Operational 4

Základné gramatické štruktúry a vetné vzory sa používajú tvorivo a zvyčajne sú dobre zvládnuté. Môžu sa vyskytnúť chyby, najmä za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností, ale len zriedka zasahujú do významu.

Hovoriaci na úrovni 4 dobre ovládajú základné gramatické štruktúry. Nemajú len zapamätaný súbor slov alebo fráz, o ktoré sa opierajú, ale dostatočne ovládajú základnú gramatiku na vytvorenie nového významu. Preukazujú lokálne chyby a zriedkavé globálne chyby a komunikácia je celkovo efektívna. Hovoriaci na úrovni 4 sa zvyčajne nepokúšajú o zložité štruktúry, a keď to urobia, očakáva sa pomerne veľa chýb, čo bude mať za následok menej efektívnu komunikáciu.

Extended 5

Základné gramatické štruktúry a vetné vzorce sú trvalo dobre zvládnuté. Je tu pokús o zložité štruktúry, ale s chybami, ktoré niekedy narúšajú význam.

Extended Level 5 Hovoriaci na úrovni 5 majú väčšiu kontrolu nad zložitými gramatickými štruktúrami ako hovoriaci na 4. úrovni a pri používaní zložitých štruktúr sa z času na čas môžu dopustiť globálnych chýb. Kritický rozdiel medzi požiadavkami úrovne 4 a úrovne 5 sa týka používania základných gramatických štruktúr a vetných vzorov v porovnaní s používaním zložitých štruktúr. Na úrovni 5 sa popis štruktúry vzťahuje na konzistentnú kontrolu základnej štruktúry, pričom pri použití zložitých štruktúr a jazyka sa môžu vyskytnúť chyby. V skutočnosti je veľký skok medzi úrovňou 4 a úrovňou 5. Hovoriaci na úrovni 5 budú celkovo používať testovaný jazyk sofistikovanejšie, ale budú vykazovať určité chyby v používaní zložitých jazykových štruktúr, ale nie vo svojich základných štruktúrnych vzorcoch.

Expert 6

Základné aj zložité gramatické štruktúry a vetné vzorce sú stále dobre zvládnuté.

Expert Level 6 Experti úrovne 6 nevykazujú konzistentné globálne štrukturálne alebo gramatické chyby, ale môžu vykazovať niektoré lokálne chyby.

Slovná zásoba

Slovná zásoba zahŕňa jednotlivé slová a ustálené výrazy. Slovnú zásobu možno klasifikovať podľa významových domén, na ktoré sa vzťahuje. Hoci zapamätanie si frazeologizmov nie je ani prijateľným prostriedkom na preukázanie jazykových znalostí, ani efektívnou alebo odporúčanou stratégiou jazykového vzdelávania, je nepopierateľné, že kontext je dôležitým faktorom jazykovej znalosti. Preto sa uprednostňuje učenie alebo testovanie, ktoré sa zameriava alebo je navrhnuté tak, aby vyvolalo slovnú zásobu súvisiacu s leteckou rádiotelefónnou komunikáciou.

Pre-operational 3

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú často dostatočné na komunikáciu o bežných, konkrétnych alebo pracovných témach, ale rozsah je obmedzený a výber slov často nevhodný. Hovoriaci často nedokáže úspešne parafrázovať, keď mu chýba slovná zásoba.

Na 3. úrovni sú zjavné medzery v znalostiach slovnej zásoby a/alebo výber nesprávnych alebo neexistujúcich slov. To má negatívny vplyv na plynulosť alebo vedie k chybám, ktoré môžu viesť k nedorozumeniam. Častá neschopnosť parafrázovať neznáme slová znemožňuje presnú komunikáciu.

Operational 4

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú zvyčajne dostatočné na efektívnu komunikáciu o bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Často dokáže úspešne parafrázovať, keď mu chýba slovná zásoba za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností.

Úroveň 4, prevádzková úroveň pravdepodobne nebude mať dobre vyvinutú citlivosť na registráciu. Hovoriaci na tejto úrovni bude zvyčajne schopný riadiť komunikáciu o pracovných témach, ale niekedy môže potrebovať objasnenie. Keď je rečník na prevádzkovej úrovni 4 konfrontovaný s poruchou komunikácie, môže parafrázovať a dohodnúť význam tak, aby bola správa pochopená. Schopnosť parafrázovať zahŕňa vhodný výber jednoduchej slovnej zásoby a ohľaduplné používanie rýchlosti reči a výslovnosti.

Extended 5

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Parafrázuje dôsledne a úspešne. Slovná zásoba je niekedy idiomatická.

Extended Level 5 Hovoriaci na úrovni 5 môžu vykazovať určitú citlivosť na registráciu
s lexikálnym rozsahom, ktorý nemusí postačovať na efektívnu komunikáciu v tak širokom rozsahu tém ako hovoriaci na 6. úrovni, ale hovoriaci s rozšírenou odbornosťou nebude mať problém s parafrázovaním, kedykoľvek to bude potrebné.

Expert 6

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o širokej škále známych a neznámych tém. Slovná zásoba je idiomatická, nuansovaná a citlivá na registráciu.

Hovoriaci na úrovni 6 vykazujú silnú citlivosť na registráciu. Zdá sa, že ďalším znakom silnej odbornosti je osvojenie si idiomatických výrazov a schopnosť s nimi komunikovať, ako aj schopnosť vyjadriť rôzne myšlienky. Používanie idiómov ako také sa môže brať do úvahy v postupoch hodnotenia navrhnutých na identifikáciu používateľov úrovne 6 v a nerádiotelefónny kontext. Toto však neznamená, že idiomatické vyjadrovanie je žiaducou vlastnosťou leteckej rádiotelefónnej komunikácie. Naopak, používanie idiómov je prekážkou zrozumiteľnosti a vzájomného porozumenia medzi neodbornými používateľmi, a preto by sa mu mali všetci používatelia v tomto prostredí vyhýbať.

Plynulosť

Pre naše účely sa plynulosť vzťahuje na prirodzenosť toku produkcie reči, na mieru, do akej bráni porozumeniu akákoľvek neprirodzená alebo nezvyčajná váhavosť, rušivé začiatky a zastavenia, rušivé výplne (em… huh… ehm…) alebo nevhodné ticho. Úrovne plynulosti budú najzreteľnejšie počas dlhších prejavov v interakcii.

Pre-operational 3

Vytvára určité úseky pri vajadrovaní sa v cudzom jazyku, ale frázovanie a pauzy sú často nevhodné. Váhavosť alebo pomalosť spracovania jazyka môžu brániť efektívnej komunikácii. Výplne (em… huh… ehm…) niekedy odvádzajú pozornosť.

Pomalosť toku reči na tejto úrovni je taká, že komunikácii chýba stručnosť a efektívnosť. Dlhé tiché pauzy často prerušujú tok reči. Rečníkom na tejto úrovni sa nepodarí získať profesionálnu dôveru svojich partnerov.

Operational 4

Hovoriaci vytvára úseky jazyka primeraným tempom. Príležitostne môže dôjsť k strate plynulosti pri prechode z nacvičenej alebo formulovanej reči k spontánnej interakcii, čo však nebráni efektívnej komunikácii. Dokáže v obmedzenom rozsahu používať diskurzné značky alebo konektory. Výplne nie sú rušivé.

Rýchlosť reči na tejto úrovni môže byť spomalená požiadavkami na spracovanie jazyka, ale zostáva pomerne konštantná a nemá negatívny vplyv na zapojenie hovoriaceho do komunikácie. Rečník má možnosť hovoriť o niečo rýchlejšie, než je rýchlosť odporúčaná ICAO 100 slov za minútu, ak si to situácia vyžaduje. (Annex 10, Volume II, 5.2.1.5.3 b)).

Extended 5

Schopný dlho a relatívne ľahko hovoriť o známych témach, ale nemôže meniť tok reči ako štylistický prostriedok. Dokáže používať vhodné diskurzné značky alebo konektory.

Rýchlosť reči a organizácia diskurzu na tejto úrovni sa približuje prirodzenej plynulosti. Za vhodných okolností možno dosiahnuť rýchlosť výrazne vyššiu ako odporúčanú ICAO 100 slov za minútu bez negatívneho ovplyvnenia zrozumiteľnosti.

Expert 6

Schopný dlho hovoriť prirodzene a nenútene. Obmieňa plynulosť reči pre štylistický efekt, napr. Niečo zdôrazniť. Spontánne používa vhodné diskurzné markery a konektory.

Plynulosť na tejto úrovni je podobná prirodzenému alebo takmer prirodzenému prejavu. Vyznačuje sa najmä vysokým stupňom flexibility pri vytváraní jazyka a pri prispôsobovaní rýchlosti reči kontextu komunikácie a účelom hovoriaceho.

Porozumenie

Táto zručnosť sa vzťahuje na schopnosť počúvať a porozumieť. Pri komunikácii riadenia letovej prevádzky sa piloti v záujme bezpečnosti spoliehajú na jasné a presné informácie, ktoré im poskytujú riadiaci. Nestačí, aby riadiaci letovej prevádzky boli schopní zvládnuť väčšinu komunikácie pilotov; musia byť pripravení na neočakávané situácie. Podobne musia byť piloti schopní porozumieť pokynom riadiaceho letovej prevádzky, najmä ak sa líšia od toho, čo pilot očakáva, že bude počuť. Práve počas komplikácií v letectve sa komunikácia stáva najdôležitejšou, pričom sa viac spolieha na jednoduchý jazyk. Kým porozumenie je len jednou zo šiestich zručností v hodnotiacej škále, predstavuje polovicu jazykovej záťaže pri hovorenej komunikácii.

Pre-operational 3

Úroveň 3: Porozumenie je často presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, ak je použitý prízvuk alebo vyjadrenie dostatočne zrozumiteľné pre medzinárodnú komunitu používateľov. Jednotlivec môže neporozumieť jazykovej alebo situačnej komplikácii alebo neočakávanému zvratu udalostí.

Porozumenie na úrovni 3 je obmedzené na rutinnú komunikáciu v optimálnych podmienkach. Pilot alebo riadiaci na tejto úrovni by nebol dostatočne zdatný na to, aby porozumel celému rozsahu rádiotelefónnej komunikácie, vrátane neočakávaných udalostí, neštandardného správania reči alebo horšieho rádiového príjmu.

Operational 4

Porozumenie je väčšinou presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, ak je použitý prízvuk alebo vyjadrenie dostatočne zrozumiteľné pre medzinárodnú komunitu používateľov. Keď je rečník konfrontovaný s lingvistickou alebo situačnou komplikáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí, porozumenie môže byť pomalšie alebo si môže vyžadovať objasňovanie.

Rovnako ako u všetkých popisov úrovne 4 sa neočakáva, že porozumenie bude vo všetkých prípadoch úplne presné. Piloti alebo riadiaci letovej prevádzky však budú musieť mať k dispozícii stratégie, ktoré im umožnia v konečnom dôsledku pochopiť neočakávanú alebo nezvyčajnú komunikáciu. Neoznačené alebo zložité textové vzťahy sú občas nepochopené alebo prehliadnuté. Deskriptor úrovne 4 v časti „Interakcie“ objasňuje potrebu stratégií objasnenia. Neschopnosť jasne porozumieť neočakávanej komunikácii, a to aj po hľadaní možností ako situáciu objasniť, by malo viesť k prideleniu hodnotenia nižšej úrovne odbornej spôsobilosti.

Extended 5

Porozumenie je presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach a väčšinou presné, keď je rečník konfrontovaný s jazykovou alebo situačnou komplikáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí. Dokáže porozumieť rôznym druhom reči (dialekt a/alebo prízvuk) alebo registre.

Používatelia na úrovni 5 dosahujú vysoký stupeň podrobnej presnosti v chápaní leteckej rádiotelefónnej komunikácie. Ich porozumeniu neprekážajú ani najčastejšie sa vyskytujúce neštandardné nárečia či regionálne akcenty, ani menej dobre štruktúrované správy, ktoré sú spojené s neočakávanými alebo stresovými udalosťami.

Expert 6

Porozumenie je trvalo presné takmer vo všetkých kontextoch a zahŕňa pochopenie jazykových a kultúrnych zvláštností.

Používatelia na úrovni 6 dosahujú vysoký stupeň podrobnej presnosti a flexibility v chápaní leteckej rádiotelefónnej komunikácie bez ohľadu na situáciu alebo použitý dialekt. Okrem toho majú schopnosť rozlíšiť význam, ktorý nie je zrejmý alebo explicitný („čítať medzi riadkami“), pomocou tónov hlasu, výberu registra atď. ako kľúčov k nevyjadreným významom.

Interakcie

Keďže rádiotelefónna komunikácia prebieha v rušnom prostredí, komunikácia riadiacich letovej prevádzky a pilotov musí byť nielen jasná, stručná a jednoznačná, ale musia sa efektívne poskytovať vhodné odpovede a očakáva sa rýchly čas odozvy. Zručnosť interakcie sa vzťahuje na túto schopnosť, ako aj na schopnosť iniciovať vzájomnú komunikáciu a identifikovať a objasniť nedorozumenia.

Pre-operational 3

Odpovede sú niekedy okamžité, vhodné a informatívne. Dokáže s primeranou ľahkosťou iniciovať a udržiavať výmenu informácií o známych témach a v predvídateľných situáciách. Vo všeobecnosti však neadekvátne pri riešení neočakávaného zvratu udalostí.

Interakčné vlastnosti na tejto úrovni sú také, že komunikácii chýba stručnosť a účinnosť. Nedorozumenie a nepochopenie sú časté, čo vedie k možným poruchám v komunikácii. Hovoriaci na tejto úrovni nezískajú dôveru svojich partnerov. Pilot alebo riadiaci letovej prevádzky, ktorý nerozumie neočakávanej komunikácii, musí byť schopný túto skutočnosť oznámiť. Je oveľa bezpečnejšie spýtať sa na význam obsahu komunikácie, objasniť alebo dokonca jednoducho uznať, že obsahu nerozumie, než dovoliť, aby ticho mylne predstavovalo pochopenie.

Operational 4

Odpovede sú zvyčajne okamžité, primerané a informatívne. Iniciuje a udržiava výmeny názorov aj pri neočakávanom zvrate udalostí. Adekvátne dokážu riešiť zjavné nedorozumenia kontrolou, potvrdením alebo objasnením.

Pilot alebo riadiaci letovej prevádzky, ktorý nerozumie neočakávanej komunikácii, musí byť schopný túto skutočnosť oznámiť. Je oveľa bezpečnejšie spýtať sa na komunikáciu, objasniť ju alebo dokonca jednoducho uznať, že jej človek nerozumie, než dovoliť, aby ticho mylne predstavovalo pochopenie. Na prevádzkovej úrovni 4 je prijateľné, že porozumenie nie je dokonalé na 100 percent pri riešení neočakávaných situácií, ale hovorcovia úrovne 4 musia byť zruční v kontrole, hľadaní potvrdení alebo objasňovaní situácie alebo komunikácie.

Extended 5

Odpovede sú okamžité, primerané a informatívne. Efektívne dokážu riadiť vzťah rečníka a poslucháča.

Interakcie na tejto úrovni sú založené na vysokej úrovni porozumenia a plynulosti. Zatiaľ čo zručnosti v oblasti kontroly, hľadania potvrdení a objasnení zostávajú dôležité, nasadzujú sa menej často. Na druhej strane rečníci na tejto úrovni sú schopní vykonávať väčšiu kontrolu nad vedením a smerovaním rozhovoru.

Expert 6

Ľahko komunikuje takmer vo všetkých situáciách. Rozpozná a primerane reaguje na verbálne a neverbálne podnety.

Experti nevykazujú žiadne ťažkosti s reakciou alebo iniciovaním interakcie. Okrem toho sú schopní rozpoznať a používať neverbálne znaky duševných a emocionálnych stavov (napríklad intonácie alebo nezvyčajné stresové vzorce). Prejavujú autoritu pri vedení rozhovoru.